REGULAMIN


Konkursu Świątecznego organizowanego przez Golden Products oraz Steki Premium

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą  „Mikołajkowy 1000”
 2. Organizatorami Konkursu jest Golden Products Sp. z o.o. Sp. K., Kępa Okrzewska 32E, 05-520 Konstancin Jeziorna, NIP 1231335623.
 3. Konkurs trwa od 21.12.2019 do dnia 6.01.2020 (do godziny 18.00).
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.blog.smakipremium.pl oraz na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/goldenproductspoland.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest osobą pełnoletnią.
  • nie jest pracownikiem Golden Products Sp. z o.o. Sp. K.
  • mieszka na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:
  • podanie danych osobowych związanych z Konkursem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane które są wymagane:
   • Imię
   • Nazwisko
   • Adres mailowy
   • Adres zamieszkania niezbędny do przekazania nagrody
  • osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać profil na portalu społecznościowym Facebook i mieć polubiony fanpage Golden Products (https://www.facebook.com/goldenproductspoland) oraz Smaki Premium (https://www.facebook.com/stekipremium). Jeżeli nazwa użytkownika na portalu społecznościowym Facebook jest inna, niż imię i nazwisko podane w formularzu, proszę dodatkowo wypełnić pole „Nazwa użytkownika”.
  • osoba musi wypełnić formularz konkursowy, oraz podać autorski przepis na dowolne danie z wykorzystaniem minimum jednego składnika sprzedawanego w sklepie internetowym www.stekipremium.pl), oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane w zbiorze danych organizatorów.
  • osoba wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie odpowiedzi udzielonej w ramach wykonania Zadania Konkursowego wraz z imieniem i miejscowością zamieszkania uczestnika w galerii Przepisów Konkursowych na fanpage pod adresem https://www.facebook.com/goldenproductspoland. Ponadto uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw względem Organizatorów.

§ 3 ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy przesyłają maila z autorskim przepisem na dowolne danie z wykorzystaniem jako główny składnik minimum jednego produktu sprzedawanego w sklepie internetowym www.stekipremium.pl. Do przepisu można dołączyć fotografie związaną z opisywaną potrawą.
 2. Przepis może zostać nadesłany wyłącznie w formie pisemnej wypowiedzi i nie może przekroczyć 2 000 znaków wraz ze spacjami.
 3. Treść przepisu powinna zawierać :
  • wszystkie składniki oraz ich ilości wyrażone w gramach lub mililitrach bądź innych jednostkach miary potocznie stosowanych w przepisach jak „szklanka”, „łyżka” itp.
  • opis przygotowania potrawy z wykorzystaniem wymienionych przepisów
 4. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu odpowiedzi, których treść jest sprzeczna z Regulaminem Konkursu, prawem lub zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami lub może naruszać prawa osób trzecich
 5. Uczestnik może przesłać łącznie nie więcej niż 3 przepisy.
 6. Termin nadsyłania przepisów upływa 31 grudnia 2019 roku o godzinie 23.59.
 7. Nadesłane przez uczestników przepisy będą wstawione do specjalnie stworzonej galerii w profilu Golden Products na Facebooku. Każdy przepis będzie umieszczany pod fotografią (nadesłaną wraz z przepisem bądź stworzoną przez Golden Products).

§ 4 NAGRODA

1. Nagrodą w konkursie jest:

Zestaw prezentowy skompletowany przez sklep Steki Premium, w skład którego wchodzą:

 • 1 sztuka steka z antrykotu bez kości,
 • 1 sztuka steka z antrykotu z kością,
 • 2 sztuki steka wieprzowego tomahawk,
 • 1 sztuka żeberek wieprzowych boczkowych
 • 4 sztuki sosów do mięsa.

§ 5 PRZYZNANIE NAGRÓD

 1. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi , którego przepis uzyska największą ilość polubień na profilu Golden Products na Facebooku. prawidłowo wypełni wszystkie dane kontaktowe w ankiecie oraz prześle poprawnie napisany, autorski przepis zawierający składniki i sposób przygotowania dania.
 2. Zwycięzcą konkursu zostanie autor, którego przepis umieszczony w galerii, w profilu Golden Products na Facebooku zdobędzie największą ilość polubień do godziny 17.55 dnia 6.01.2020 roku.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizatorzy powołują komisję konkursową składającą się z 2 osób, która będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Przepis który uzyska największą liczbę polubień zostanie opublikowany jako zwycięski wraz z autorem (imieniem i miejscowością zamieszkania) dnia 06.01.2020 roku o godzinie 18:00 na profilu Golden Products na Facebooku. Zwycięzca konkursu zostanie również powiadomiony o wygranej mailowo dnia 06.01.2020 przez pracownika firmy Golden Products Sp. z o.o. Sp. K..
 5. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Golden Products Sp. z o.o. Sp. K.. Termin przekazania/wysyłki nagrody wyznaczony zostanie za wcześniejszym porozumieniem stron.
 6. Ewentualne koszty związane z przekazaniem/wysyłką nagrody ponosi Organizator.

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1.  Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, adresu zamieszkania niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane w zbiorze danych organizatorów.
 3. Informujemy o dobrowolności podawania dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatorów Informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną; w tym celu udostępnia adres poczty elektronicznej.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację Regulaminu
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.blog.smakipremium.pl
 3. Dane teleadresowe będą przetwarzane w celach urządzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru nagród. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.